แสดงรายละเอียดข่าวเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177312-001 กฎหมายมรดก และกระบวนวิชา 177227-001 กฎหมายพาณิชย์ 1

เปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177312-001 กฎหมายมรดก และกระบวนวิชา 177227-001 กฎหมายพาณิชย์ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177312-001 กฎหมายมรดก และกระบวนวิชา 177227-001 กฎหมายพาณิชย์ 1

กระบวนวิชา 177312-001 กฎหมายมรดก และกระบวนวิชา 177227-001 กฎหมายพาณิชย์ 1 สอนโดยอาจารย์ศักดิ์ชาย ย้ายห้องเรียน เป็น RB 5310

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ