แสดงรายละเอียดข่าวเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176101-002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

เปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176101-002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 176101-002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

กระบวนวิชา 176101-002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ย้ายห้องเรียน เป็น
RB 5101

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ