แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งจากกระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

แจ้งจากกระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งจากกระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ