แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 176101-005 กฎหมายเบื้องต้น

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 176101-005 กฎหมายเบื้องต้น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 176101-005 กฎหมายเบื้องต้น

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 176101-005 กฎหมายเบื้องต้น

จากเดิมเรียน วันอังคาร,ศุกร์ ห้อง SB 1122 เปลี่ยนเป็น SB 4105

อ.สุธาสินี ธิติสุทธิ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ