แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งวันเปิดเรียน กระบวนวิชา 001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ

แจ้งวันเปิดเรียน กระบวนวิชา 001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งวันเปิดเรียน กระบวนวิชา 001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ

อาจารย์ผู้สอนแจ้งวันเปิดเรียน กระบวนวิชา 001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ เริ่มเรียน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ