แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอน กระบวนวิชา 177334-801 กฎหมายพยาน

ประกาศสอน กระบวนวิชา 177334-801 กฎหมายพยาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอน กระบวนวิชา 177334-801 กฎหมายพยาน

ประกาศสอน กระบวนวิชา 177334-801 กฎหมายพยาน

เฉพาะวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2556 เริ่มสอนเวลา 17.30-19.30 น.

ห้อง SB 4105

อ.เพิ่มพร ดำรงเกียรติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ