แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100-001 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100-001 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100-001 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100-001 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่

วัน จันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 14.30-16.00 น.

เริ่มสอน วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 14.30-16.00 น.

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ