แสดงรายละเอียดข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2551 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2551

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
สมารถขอรับระเบียบการและใบสมัครได้โดยตรงที่คณะนิติศาสตร์ได้ตั้งแต่วันที่ 10มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2551 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2551
และเริ่มยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2551 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ