แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177495 ตอน 001 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177495 ตอน 001 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177495 ตอน 001 กฎหมายวิธีพิจารณาฯ


งดสอนกระบวนวิชา 177495 ตอน 001
วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00-12.30 น.

เริ่มสอน วันพฤหัส ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00-12.30 น.

อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ