แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative , อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และเจ้าหน้าที่จัดอบรมของ BABSEA CLE จากประเทศลาว ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบูรณาการการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเข้ากับหลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์ การดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ