แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Green & Clean Campus งดใช้กล่องโฟม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Green & Clean Campus งดใช้กล่องโฟม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Green & Clean Campus งดใช้กล่องโฟม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Green & Clean Campus รณรงค์การใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่ายเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ร้านจำหน่วยอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้กล่องแบบย่อยสลายได้ง่าย โดยให้คิดอัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มกล่อง 2 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอาหารปลอดภัย ครั้งที่1/2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ