แสดงรายละเอียดข่าวExchange Summer Semester 2014 (and Winter Semester 2014/2015)

Exchange Summer Semester 2014 (and Winter Semester 2014/2015) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exchange Summer Semester 2014 (and Winter Semester 2014/2015)

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg (ALUF), Germany ประชาสัมพันธ์โครงการ Exchange Summer Semester 2014 (and Winter Semester 2014/2015) โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 2557 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองอันมีรายละเอียดดังแนบ

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 ต.ค. 56 สำหรับการเข้าร่วมโครงการในเดือนเมษายน และวันที่ 30 เมษายน 2557 สำหรับเข้าร่วมโครงการเดือนตุลาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ