แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมประชุม Canada-ASEAN Education Forum ณ ประเทศแคนาดา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Canada-ASEAN Education Forum ณ ประเทศแคนาดา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Canada-ASEAN Education Forum ณ ประเทศแคนาดา

กระทรวงการต่างประเทศแคนาดาขอเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Canada-ASEAN Education Forum ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจัดโดย Canadian Bureau for International Education (CBIE) เพื่อเป็นการรวมตัวของผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาโดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาที่ยั่งยืนระหว่างแคนาดากับประเทศสมาชิกอาเซียน ห้วข้อการประชุมหลักประกอบด้วย

1. Towards Education for a Better World: Critical Success Factors

2. Innovative Models of Collaboration

3 Vocational Education and Training: ASEAN Initiatives and Perspectives

และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการรายประเทศหัวข้อ Education Overview and Opportunites for Collaboration ของ 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cbie-bcei.ca/2013-annual-conference/

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมมีการจัดเก็บค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานและต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ