Mekong Institute-New Zealand Ambassadors Scholarship

ข่าววิจัย

Mekong Institute-New Zealand Ambassadors Scholarship

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง(Mekong Institute) เปิดรับสมัครผู้รับทุนวิจัยโครงการ Mekong Institute-New Zealand Ambassadors Scholarship ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นทุนวิจัยระดับปริญาโท ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 12 ทุน ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทจากประเทศ ไทย กัมพูชา ลาว และเมียร์มาร์ ประเทศละ 3 ทุน

ผู้สมัครรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาภาครายวิชาการแล้ว และมีความสนใจในหัวข้อการวิจัยตามที่กำหนด คือ
1. Rural Development for Sustainable Livelihood
2. Trade and Investment Facilitation
3. Human Migration

โดยข้อเสนองานวิจัยที่มุ่งเน้นภูมิภาคย่อยและกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://minzas2014.mekonginstitute.org/index.html