แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program ประจำปีงบประมาณ 2557 (หมดเขต 31 ต.ค. 56)

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program ประจำปีงบประมาณ 2557 (หมดเขต 31 ต.ค. 56) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program ประจำปีงบประมาณ 2557 (หมดเขต 31 ต.ค. 56)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและวิชาการต่างๆ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใช้การศึกษานำไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ตามเอกสารที่แนบ

เพื่อให้การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AUN-ACTS Program ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด กองวิเทศสัมพันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์ให้คณะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องตามแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 1 ราย พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จะคัดเลือกผู้รับทุน จำนวน 3 ราย สำหรับการเข้าร่วมโครงการ ในรอบที่ 1/2557 โดยจะพิจารณาใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนด ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=265&infomain_id=1

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องยื่นเอกสารทั้งหมดที่พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ