แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคะแนนสอบ TFI Pretesting

ประกาศคะแนนสอบ TFI Pretesting - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประกาศคะแนนสอบ TFI Pretesting

นักศึกษาที่ทำการทดสอบภาษาอังกฤษ TFI Pretesting เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ให้มารับคะแนนด้วยตัวเองได้ที่ พี่กุ้ง ณ สำนักงานชั้น 1 ในวันและเวลาดังนี้ (เนื่องจากช่วงนี้มีคุมสอบคะ)

30 ก.ย. 56 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.30 น.
1 ต.ค. 56 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น.
2 ต.ค. 56 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.30 น.
3 ต.ค. 56 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.
4 ต.ค. 56 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น.


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ