แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษา นิติ มช. เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียน 2/2556(ขยายเวลารับถึง 30 ต.ค. 56)

รับสมัครนักศึกษา นิติ มช. เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียน 2/2556(ขยายเวลารับถึง 30 ต.ค. 56) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษา นิติ มช. เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียน 2/2556(ขยายเวลารับถึง 30 ต.ค. 56)

รับสมัครนักศึกษา นิติ มช. เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียน 2/2556

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มช. ทุกชั้นปี
2. มีความขยัน อดทน
3. นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วอาจพิจารณาให้เข้าร่วมอีก หากมีผู้สมัครใหม่ไม่ครบตามที่กำหนด ซึ่งต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน

นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน - เวลาเรียนได้ที่ ไฟล์ประกอบข่าว
***ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเรียนได้ตามความเหมาะสม***

นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษได้ในระหว่างวันนี้ 30ตุลาคม 2556 ในเวลาราชการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ