แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง SB 4105 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ