แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177103-801,802 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล

ประกาศ กระบวนวิชา 177103-801,802 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177103-801,802 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล

ประกาศ กระบวนวิชา 177103-801,802 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล

วัน ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4107
- เรียนร่วม Sec 801,802 และเปลี่ยนห้องเรียนเป็น SB 1122

งดสอน วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 4107

สอนชดเชย วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 16.00-18.30 น. ห้อง SB 1122
- เรียนร่วม Sec 801,802 อ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ