แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปลี่ยนแปลง วัน เวลาและสถานที่สอบ TFI Pretesting (เทียบคะแนนกับ IELTS ได้)

แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน เวลาและสถานที่สอบ TFI Pretesting (เทียบคะแนนกับ IELTS ได้) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน เวลาและสถานที่สอบ TFI Pretesting (เทียบคะแนนกับ IELTS ได้)

แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน เวลาและสถานที่สอบ TFI Pretesting

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอบเนื่องจากทาง TFI ขอให้มีการกำหนดสอบเพียงช่วงเดียวเท่านั้น ดังนี้

วันที่สอบ 6 กันยายน 2556 เวลาสอบ 14.30 – 15.45 น. ณ ห้อง SB4202 คณะสังคมศาสตร์

  รายชื่อ    
1. นางสาวสุชญา หิรัญสถิตย์พร
2. นายปิยะดล เจิมแหล่
3. นางสาวเกศสุดา ฟองมาลา
4. นางสาวอภิณห์นันท์  สุริยพงศกร
5. นายฉัตรนรินทร์ บำเพ็ญวัฒนา
6. นางสาวณัฐนันท์ ใจมูล
7. นางสาวโนชา รุ่งเรืองศรี
8. นางสาวสายสุวรรณ เกตุดำ
9. นายสรวิชญ์ วีระพงศ์กมล
10. นายปรัชญา ใจน้อง
11. นางสาวธัญมน ชิดนอก
12. นางสาวสุดรัก เศรษฐชาญวิทย์
13. นางสาวธนพร ปักษาจันทร์
14. นางสาวธัญจิรา ทองดี
15. นางสาวจุฑามาศ โตยะบุตร
16. นางสาวพิมพ์พนิต สิทธินววิธ
17. นายสงกรานต์ จันต๊ะคาด
18. นายอัษฎาวุธ มงคลแก้ว

ให้นักศึกษามาก่อนเวลาสอบ 15 นาที
การทดสอบภาษาอังกฤษ TFL นี้ครอบคลุมเนื้อหา การฟัง ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการอ่าน ซึ่งสามารถเทียบคะแนนกับการสอบแบบ IELTS ได้ และผู้สอบจะได้รับการประเมินและส่งผลกลับมาให้ด้วยนะคะ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับวัน-เวลาสอบ กรุณาติดต่อ พี่กุ้งในวันที่ 2 กันยายน 2556 เท่านั้นนะคะ โทร.053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ