แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177341-801 กฎหมายปกครอง

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177341-801 กฎหมายปกครอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177341-801 กฎหมายปกครอง

ประกาศเปลี่ยนห้องเรียน กระบวนวิชา 177341-801 กฎหมายปกครอง

จากเดิม เรียนทุกๆวันพุธ ห้อง SB 4201

เปลี่ยนเป็น ห้อง SB 4107

อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ