แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177341-01,02 กฎหมายปกครอง

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177341-01,02 กฎหมายปกครอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177341-01,02 กฎหมายปกครอง

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177341-01,02 กฎหมายปกครอง

วัน พุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น.

ห้อง SB 1122 อ.ดร.อุษณีย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ