แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ประเทศวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 14.30-16.00 น.

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 14.30-16.00 น.

สอนชดเชย

วัน พุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ