แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองฯ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองฯ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 16.30-19.30 น.

สอนชดเชย

วัน พุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง SB4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ