แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้อง SB1122

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้อง SB1122 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้อง SB1122

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 - 12.30 น. ห้อง SB1122 อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ