แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศสอนชดเชย วัน พุธ ที่ 21 ส.ค. 56 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง SB 4106

อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ