แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177310-02/03 กฎหมายครอบครัว

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177310-02/03 กฎหมายครอบครัว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177310-02/03 กฎหมายครอบครัว

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177310-02/03 กฎหมายครอบครัว อ.อัษฎายุทธ

วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-14.30 น.
ห้อง SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ