แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเชิญชวนการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตรวจและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ” วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ประกาศเชิญชวนการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตรวจและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ” วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเชิญชวนการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตรวจและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ” วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตรวจและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ” วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/th/index.php/2012-12-20-19-58-13/327-28082013-1

กำหนดการ
การสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตรวจและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ”
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556
ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่
13.00-13.15 น. ลงทะเบียน
13.15-13.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย รศ.ดร. เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
13.30-14.30 น. การบรรยายเรื่อง “Plagiarism” โดย รศ.ดร. นิมิตร มรกต
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. การบรรยาย เรื่อง “การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก ผลงานวิชาการ” โดย อ.สรวง อุดมวรภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16.30 น. ซักถามและปิดการสัมมนาวิชาการ
****************************

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ