แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาคณาจารย์ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาคณาจารย์ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาคณาจารย์ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษามีกำหนดประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาคณาจารย์ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพบัณฑิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้อง อิมพีเรียลฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ www.eqd.cmu.ac.th รายละเอียดติดตามได้จากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ