แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายระหว่างประเทศ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายระหว่างประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายระหว่างประเทศ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467-01,801 กฎหมายระหว่างประเทศ
วัน พฤหัส ที่ 8,15 ส.ค. 56

และสอนชดเชย วัน พุธ ที่ 21 ส.ค. 56 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง SB......

อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

หมายเหตุ ห้องเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ