แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 703103-801 ธุรกิจเบื้องต้น

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 703103-801 ธุรกิจเบื้องต้น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 703103-801 ธุรกิจเบื้องต้น

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 703103-801 ธุรกิจเบื้องต้น
วัน เสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556 และวัน เสาร์ ที่ 7 กันยายน 2556

สอนชดเชย**
วัน อาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2556 และวัน พุธ ที่ 4 กันยายน 2556
เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง BAB ประชุม1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ