แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177403-01,02 หลักวิชาชีพกฎหมาย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177403-01,02 หลักวิชาชีพกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177403-01,02 หลักวิชาชีพกฎหมาย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177403-01,02 หลักวิชาชีพกฎหมาย

วัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง SB 4303

ผศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ