แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300-001 นิติปรัชญา อ.สมชาย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300-001 นิติปรัชญา อ.สมชาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300-001 นิติปรัชญา  อ.สมชาย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300-001 นิติปรัชญา

วันศุกร์ ที่ 26 ก.ค. 56 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง SB 4208

รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ