แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมวิชา177450 ตอน 001 กฎหมายภาษีภาคปกติ อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุลวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องชั้น 2 sb 4

ประกาศสอนเพิ่มเติมวิชา177450 ตอน 001 กฎหมายภาษีภาคปกติ อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุลวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องชั้น 2 sb 4 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมวิชา177450 ตอน 001 กฎหมายภาษีภาคปกติ อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุลวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องชั้น 2 sb 4

ประกาศสอนเพิ่มเติมวิชา177450 ตอน 001 กฎหมายภาษีภาคปกติ อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุลวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องชั้น 2 sb 4

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ