แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำคณะ ปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำคณะ ปีการศึกษา 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำคณะ ปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำคณะ ปีการศึกษา 2556
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
- กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
- เข้าศึกษาในสถาบันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ภาคการศึกษา
- ไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันท่ 1 สิงหาคม - 13 กันยายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ