แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา177310 กฎหมายครอบครัว อ.อัษฎายุทธ

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา177310 กฎหมายครอบครัว อ.อัษฎายุทธ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา177310 กฎหมายครอบครัว อ.อัษฎายุทธ

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา177310 กฎหมายครอบครัว อ.อัษฎายุทธ

วันพุธ ที่ 17 ก.ค. 56 เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ