แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 sec 001 และ 801

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 sec 001 และ 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 sec 001 และ 801

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2
วันอังคาร ที่ 8 และวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 sec 001 และ 801

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ