แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103-801 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103-801 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103-801 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103-801 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล

วัน ศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30-19.30 น.
ห้อง SB 4107

อ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ