แสดงรายละเอียดข่าวการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 3 - 4 ก.ค. 56

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 3 - 4 ก.ค. 56 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 3 - 4 ก.ค. 56

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่
          รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ประธานกรรมการ
          รศ.วราภรณ์ ปัณณวลี (ข้าราชการบำนาญ) กรรมการ
          รศ.ดร. อภิชาต โสภาแดง (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กรรมการ
          อ.สกล เลี่ยมประวัติ (วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) กรรมการ
เข้าตรวจสอบและประเมินฯ คณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน ปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ