แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177284-801 กฎหมายอาญาภาคความผิด1

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177284-801 กฎหมายอาญาภาคความผิด1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177284-801 กฎหมายอาญาภาคความผิด1

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177284-801 กฎหมายอาญาภาคความผิด1

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30-19.30 น.

ห้อง SB 4106 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ