แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361-801 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์

วันพุธ ที่ 3 กรกฏาคม 2556 เวลา 16.30-19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ