แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177242-801 กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.ชาตรี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177242-801 กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.ชาตรี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177242-801 กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.ชาตรี

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177242-801 กฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.ชาตรี

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30-19.30 น.
ห้อง SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ