แสดงรายละเอียดข่าวขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้มาบันทึกลายนิ้วมือในรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้มาบันทึกลายนิ้วมือในรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้มาบันทึกลายนิ้วมือในรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้มาบันทึกลายนิ้วมือในรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ดังนี้

562012005 กฤษฏ์นฤเบศ ชัยสิรินยาวัชร
562012028 จิตรกร กองมงคล
562012045 ชัญญา ธวิตอังกูร
562012060 ณัฐภูมิ หล่อเสถียร
562012122 พิมพ์ธนู ยาดี
562012139 ยุธิดา พิศงาม
562012157 วิจักษณ์ เฮวสุวรรณ
562012162 วีระกิตติ์ ผุดผาด
562012163 ศตวรรษ อกตัน
562012189 หนึ่งฤดี วุฒิการณ์
562012194 อัฎฐพร หนักแก้ว
562012203 ธนกฤต ช่วยปลอด
562012207 อภิสิทธิ์ ธีรการุณวงศ์
562012208 อาชวิน อยู่เจริญกิจ

ให้มาติดต่อขอบันทึกรายนิ้วมือที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิิติศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ