แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย sec. 001 และ 002 เข้าฟังการบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 14.30-16.00 น

ประกาศ นักศึกษาวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย sec. 001 และ 002 เข้าฟังการบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 14.30-16.00 น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ  นักศึกษาวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย sec. 001 และ 002  เข้าฟังการบรรยายพิเศษ  ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 14.30-16.00 น

ประกาศ
นักศึกษาวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย sec. 001 และ 002
เข้าฟังการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Lisa Bliss, Georgia State University
และ Prof. Susan Brook, Drexel University
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 14.30-16.00 น
ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ