แสดงรายละเอียดข่าวคณะศึกษาดูงานจากประเทศอังกฤษ แคนดา ออสเตรเลีย และอเมริกา

คณะศึกษาดูงานจากประเทศอังกฤษ แคนดา ออสเตรเลีย และอเมริกา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาดูงานจากประเทศอังกฤษ  แคนดา  ออสเตรเลีย และอเมริกา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 มูลนิธิ ซีแอลอี และ Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative ได้พานักศึกษากฎหมาย Queens University และ Thomson Rivers University จาก ประเทศแคนาดา, University of Maryland School of Law ประเทศอเมริกา , อาจารย์คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จาก The National University of Laosประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ นักกฎหมายจากประเทศอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายถึงการดำเนินการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่ศูนย์ฯได้ดำเนินการตลอดทั้งปีการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ