แสดงรายละเอียดข่าวสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเปิดรับทุน Canada Fund for Local Initiative

สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเปิดรับทุน Canada Fund for Local Initiative - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเปิดรับทุน Canada Fund for Local Initiative


สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนจาก Canada Fund for Local Initiative (CFLI)

โดยโครงการที่จะเสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับด้าน advancing democracy, ensuring security and stability, creating opportunities for children and youth, stimulating sustainable economic growth และ increasing food sesurity


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/highlights-faits/2013/CFLI_FCIL.aspx?lang=en

ทั้งนี้ ผู้สนในสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/index.aspx
ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ