แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177310 กฎหมายครอบครัว วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ