แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเวลาเรียน 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ภาคปกติเริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 และภาคพิเศษเริ่มเรียนวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556

ประกาศเวลาเรียน 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ภาคปกติเริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 และภาคพิเศษเริ่มเรียนวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเวลาเรียน 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ภาคปกติเริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 และภาคพิเศษเริ่มเรียนวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556

ประกาศเวลาเรียน 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ภาคปกติเริ่มเรียนวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 วลา 09.30-11.00 น. และภาคพิเศษเริ่มเรียนวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30- 19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ