แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จากเดิมห้อง SB 4208 เป็นห้อง RB 5301

ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จากเดิมห้อง SB 4208 เป็นห้อง RB 5301 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จากเดิมห้อง SB 4208 เป็นห้อง RB 5301

ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนกระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เวลา 14.30 - 16.30 น. จากเดิมห้อง SB 4208 เป็นห้อง RB 5301

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ