แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 204100-801 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ อ.เบญจมาศ

ประกาศ กระบวนวิชา 204100-801 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ อ.เบญจมาศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 204100-801 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ อ.เบญจมาศ

ประกาศ กระบวนวิชา 204100-801 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ อ.เบญจมาศ

- ให้นักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารบทที่ 1,3 ในเวปไซค์ www.cs.science.cmu.ac.th

- เริ่มเรียนเวลา 8.30-12.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ